Selvevaluering og evaluering af skolens samlede undervisning

 

Selvevaluering

I lov om efterskoler og frie fagskoler, fremgår det, at en skole skal gennemføre en selvevaluering af skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Selvevalueringen skal foretages mindst hvert andet år og kan fra år til år tage udgangspunkt i forskellige dele af værdigrundlaget.

Skoleåret 2022-23

Herunder findes evaluering og selvevaluering vedrørende skoleåret 2022-23:

Selvevaluering 2022-23

 

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering, 2022-23

 

Skoleåret 2021-2022

Skolen huser nu 7. årgang af epoeter, som vi kalder vores elever, og meget er sket siden skolens grundlæggelse, både på Epos og i samfundet. Vi sætter derfor gang i en proces i foråret 2022 , hvor vi genbesøger skolens værdigrundlag og diskuterer, hvad der skal lægges vægt på i de kommende år. Hvem vil vi gerne være, og hvordan er det gået indtil nu?

Første etape af processen bliver en personaledag mandag d. 14. marts 2022, hvor vi i samarbejde med bestyrelsen tager første spadestik til et opdateret og gennemarbejdet værdigrundlag for Epos.

Vi vil løbende lægge vores refleksioner og konklusioner op her på hjemmesiden, så I kan følge med i processen og få et indblik i, hvordan vi tænker legende læring og rollespil på Epos.

Skoleåret 2019-2020

Emnet for selvevaluering for årgang 2019-2020 og 2020-2021 blev ’at fremme, at så mange elever som muligt består folkeskolens afsluttende prøver’.

Målet: At have fokus på at give de fagligt svageste elever, som kunne være i risiko for ikke at bestå de afsluttende prøver, et fagligt og selvtillidsmæssigt løft, så deres chance for at bestå alle deres prøver optimeres. Dette mål søges opnået i harmoni med – og uden at gå på kompromis med:

  •       Skolens legende og helhedsorienterede tilgang til undervisning.
  •       Skolens fokus på at give relevante udfordringer til alle vores elever – også de fagligt meget stærke.
  •       Skolens opmærksomhed på, at uddanne eleverne til livet, og vores opmærksomhed på, at noget af det vigtigste man lærer igennem et efterskoleår er de ting, som ikke kan testes i en traditionel eksamen.

 

Erfaringer: Efterskolen Epos har allerede gode erfaringer med, at hjælpe elever, der f.eks. lider af eksamensangst, til at få en god oplevelse og gode resultater med at gå til prøve. Vores tilgang til dette har været fleksibel i forhold til den enkelte elev, og har bl.a. involveret samtaler og eksamensrollespil op til prøven. Vi kan også se at vi stadig har elever hvert år, som dumper en eller flere af deres prøver, og vi ønsker at bygge videre på vores erfaringer og hjælpe flere til at bestå.

Fremgangsmåden: På personaledagene i august 2019 inden skolestart såvel som efter de to ’introuger’, blev der sat tid af til at fagteams kunne drøfte, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med henblik på også at give de svageste elever et solidt løft. Desuden har vi valgt at gøre lektiecafé obligatorisk fra og med årgang 2019-20, ligesom lærerne vil gå rundt til elevernes værelser når der er stilletid/’siesta’ for at tilbyde hjælp med lektielæsningen.

Evaluering: Vi evaluerede på vores tiltag og vores målsætning på personaledagene i august 2020. 

 

Skoleåret 2017-2018

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 30. maj 2017 at emnet for selvevalueringen på årgang 2017-18 skal være Epos’ tværfaglige temaforløb/læringsrollespil.  

Plan for selvevalueringen:

  • Epos’ lærere udarbejder og opdaterer løbende manualen ‘Design af læringsrollespil‘. Manualen er tænkt som en håndbog til lærerteams – på Epos eller andetsteds – der ønsker at give sig i kast med at designe tværfaglige temaforløb baseret på leg- og spildynamikker.  
  • Eleverne udfylder et online spørgeskema om det sidste halve års temaforløb/læringsrollespil både før jul og før sommerferien.
  • Dataene fra spørgeskemaundersøgelsen deles med lærerne og diskuteres på efterfølgende temaforløbs-teammøder, og inddrages i udvælgelsen og tilrettelæggelsen af det næste års temaforløb. 

Undervisningsmiljøplan

Skoleåret 2021-2022

Undervisningsmiljøplan 2021-2022

Evaluering af skolens samlede undervisning

Skoleåret 2020-21:

Læs evalueringen her

 

Skoleåret 2017-18 til og med 2019-20:

Fra skoleåret 2017-18 og frem til akoleåret 2019-20 har vi benyttet softwaren smartevaluering. Se dataene her.

 

Skoleårene 2015-16 samt 2016-17:

Efterskolen Epos har for skoleårene 2015-16 og 2016-17 gennemført en skriftlig evaluering af skolens samlede undervisning. Eleverne har udfyldt et online spørgeskema med kvalitative og kvantitative spørgsmål, og desuden har en mindre gruppe elever deltaget i en mundtlig fokusgruppeundersøgelse. Besvarelserne er blevet diskuteret på efterfølgende personalemøder.

Opfølgningsplan:

  • Der er blevet strammet op på skolens regler og rutiner, således at medarbejderne håndhæver regler mere ensartet, og så det er nemmere for eleverne at gennemskue reglerne. Skolens informationshæfte er blevet opdateret og udvidet. 
  • Elevers besvarelser er blevet anvendt i planlægningen af det kommende skoleårs årshjul, herunder placering af forskellige temaforløb og anderledes uger.  
  • Elevers besvarelser er blevet anvendt i den løbende forbedring af vores tværfaglige temaforløb/læringsrollespil.