Selvevaluering og evaluering af skolens samlede undervisning

Vi har samlet vores evalueringer og handlingsplaner i værktøjet Smart Evaluering. Se de seneste evalueringer ved at følge dette link. 

Nedenfor kan du se noget af vores ældre materiale: 

 

Selvevaluering

I lov om efterskoler og frie fagskoler, fremgår det, at en skole skal gennemføre en selvevaluering af skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Selvevalueringen skal foretages mindst hvert andet år og kan fra år til år tage udgangspunkt i forskellige dele af værdigrundlaget.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 30. maj 2017 at emnet for selvevalueringen på årgang 2017-18 skal være Epos’ tværfaglige temaforløb/læringsrollespil.  

Plan for selvevalueringen:

  • Epos’ lærere udarbejder og opdaterer løbende manualen ‘Design af læringsrollespil‘. Manualen er tænkt som en håndbog til lærerteams – på Epos eller andetsteds – der ønsker at give sig i kast med at designe tværfaglige temaforløb baseret på leg- og spildynamikker.  
  • Eleverne udfylder et online spørgeskema om det sidste halve års temaforløb/læringsrollespil både før jul og før sommerferien.
  • Dataene fra spørgeskemaundersøgelsen deles med lærerne og diskuteres på efterfølgende temaforløbs-teammøder, og inddrages i udvælgelsen og tilrettelæggelsen af det næste års temaforløb. 

 

Evaluering af skolens samlede undervisning

Efterskolen Epos har for skoleårene 2015-16 og 2016-17 gennemført en skriftlig evaluering af skolens samlede undervisning. Eleverne har udfyldt et online spørgeskema med kvalitative og kvantitative spørgsmål, og desuden har en mindre gruppe elever deltaget i en mundtlig fokusgruppeundersøgelse. Besvarelserne er blevet diskuteret på efterfølgende personalemøder.

Opfølgningsplan:

  • Der er blevet strammet op på skolens regler og rutiner, således at medarbejderne håndhæver regler mere ensartet, og så det er nemmere for eleverne at gennemskue reglerne. Skolens informationshæfte er blevet opdateret og udvidet. 
  • Elevers besvarelser er blevet anvendt i planlægningen af det kommende skoleårs årshjul, herunder placering af forskellige temaforløb og anderledes uger.  
  • Elevers besvarelser er blevet anvendt i den løbende forbedring af vores tværfaglige temaforløb/læringsrollespil. 

 

Skoleåret 2017-18 og frem:

Fra og med skoleåret 2017-18 er vi gået over til at benytte softwaren smartevaluering. Se dataene her.