Støtte i undervisning og hverdag

Epos er ikke en specialefterskole, men vi kan tilbyde ekstra støtte i det omfang, det kan bevilges fra stat eller kommune. Støtten bliver en integreret del af den daglige undervisning, da det er absolut mest hensigtsmæssigt ift. elevens faglige og sociale udvikling. Eleven bliver således ikke taget ud af undervisningen, men støttes undervejs i processen – både fagligt og socialt. Når det er afgjort, om eleven kan blive optaget, kan vi søge støttetimer og sammen med jer lave en handleplan for, hvordan vi bedst støtter jeres barn i hverdagen på Epos

En anderledes hverdag

Hverdagen på Epos bliver anderledes end den hverdag, som eleverne er vant til nu. Vi har valgt at gøre det sådan, fordi vi mener, det skaber de bedste betingelser for elevernes læring, kreativitet og inklusion i fællesskabet.

Eleverne kommer fx til at bo på skolen, og undervisningen bliver ofte baseret på leg og spil. Den legende undervisning er ikke opdelt i fag, men organiseret som individuel færdighedstræning og tværfaglige læringsrollespil. Og eleverne er ikke opdelt i klassetrin, men bliver løbende inddelt i grupper ud fra, hvad der giver bedst mening ift. deres læring. Det er en undervisningsform, der er kendetegnet ved differentierede krav, klare regler, og løbende feedback og vejledning til eleverne – både ift. det faglige og det sociale. Det giver nogle nye muligheder og nogle nye udfordringer for eleverne.

Camps

Vi beder alle elever deltage på en camp inden skolestart, så den unge kan få en fornemmelse af, hvad Epos står for, og derigennem bedre kan vurdere, om Epos er den rette skole. 

Formularen ‘pædagogiske opmærksomhedspunkter’

Hvis eleverne har særlige behov, så skal denne skrives op som normalt og vi har desuden også brug for, at I beskriver de særlige behov grundigt i formularen “Pædagogiske Opmærksomhedspunkter“, så vi sammen kan finde ud af, hvad eleverne har brug for i hverdagen på Epos – både praktisk, socialt og fagligt.

Forældre til elever med støttebehov er velkomne til at kontakte Epos angående efterskoleophold.

Efterskolen Epos Gården